Category Archives: Dragonnest

Guide Dragon nest อาชีพ Sniper คลาส 3 ของ Archer – Bow Master

แนวทางการเล่นของอาชีพ Sniper เกม Dragon nest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Archer  (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Bow Master)    สำหรับ Guide นี้นั้น อ้างอิงมาจาก build guide ที่นิยมกันมากในเกาหลีค่ะ (ข้อมูลอ้างอิงตั้งแต่ปี 2011 ค่ะ) ก็ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาได้นะ ^0^ รูปแบบการเล่นของสาย Archer คือสายที่เน้นการโจมตีระยะกลาง – ไกล  มีพลังป้องกันน้อย จึงเหมาะกับการเล่นในรูปแบบที่มีเสตปในการปล่อยสกิล – หลบหลีกแบบมีจังหวะและเล่นในแนวหลัง จากประสบการณ์ที่ได้ลองเล่น Archer มาบ้าง พบว่า สายนี้เล่นค่อนข้างยาก เนื่องจาก skill

Guide Dragon nest อาชีพ Artillery คลาส 3 ของ Archer – Bow Master

แนวทางการเล่นของอาชีพ Artillery เกม Dragon nest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Archer  (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Bow Master)    สำหรับ Guide นี้นั้น อ้างอิงมาจาก build guide ที่นิยมกันมากในเกาหลีค่ะ (ข้อมูลอ้างอิงตั้งแต่ปี 2011 ค่ะ) ก็ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาได้นะ ^0^ รูปแบบการเล่นของสาย Archer คือสายที่เน้นการโจมตีระยะกลาง – ไกล  มีพลังป้องกันน้อย จึงเหมาะกับการเล่นในรูปแบบที่มีเสตปในการปล่อยสกิล – หลบหลีกแบบมีจังหวะและเล่นในแนวหลัง จากประสบการณ์ที่ได้ลองเล่น Archer มาบ้าง พบว่า สายนี้เล่นค่อนข้างยาก เนื่องจาก skill

Guide Dragon nest อาชีพ Bow Master คลาส 2 ของ Archer

สำหรับ Guide นี้จะเป็น Hybrid skill build สำหรับ Magic Bow Masters (คือ Bow Masters ที่เน้นโจมตีด้วยเวทย์) Physical skills มักจะมี cooldown ที่นานกว่า Magic skills

Guide Dragonnest อาชีพ Destroyer คลาส 3 ของ Warrior – Mercenary

แนวทางการเล่นของอาชีพ Destroyer เกม Dragonnest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Warrior (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Mercenary) 

Guide Dragonnest อาชีพ Barbarian คลาส 3 ของ Warrior – Mercenary

แนวทางการเล่นของอาชีพ Barbarian เกม Dragonnest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Warrior (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Mercenary) 

Guide Dragon nest อาชีพ Saleana คลาส 3 ของ Sorcerer– Elemental Lord

แนวทางการเล่นของอาชีพ Saleana เกม Dragon nest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Sorcerer  (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Elemental Lord)    สำหรับ Guide นี้นั้น อ้างอิงมาจาก build guide ที่นิยมกันมากในเกาหลีค่ะ (ข้อมูลอ้างอิงตั้งแต่ปี 2011 ค่ะ) ก็ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาได้นะ ^0^

Guide Dragon nest อาชีพ Elestra คลาส 3 ของ Sorcerer– Elemental Lord

แนวทางการเล่นของอาชีพ Elestra เกม Dragon nest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Sorcerer  (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Elemental Lord)  สำหรับ Guide นี้นั้น อ้างอิงมาจาก build guide ที่นิยมกันมากในเกาหลีค่ะ (ข้อมูลอ้างอิงตั้งแต่ปี 2011 ค่ะ) ก็ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาได้นะ ^0^

Guide Dragonnest อาชีพ Majesty คลาส 3 ของ Sorcerer– Forceuser

แนวทางการเล่นของอาชีพ Majesty เกม Dragonnest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Sorcerer  (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Force User)  รูปแบบการเล่นของสาย Sorcerer คือสายที่เน้นโจมตีเวทย์ ส่วนใหญ่ระยะการโจมตีมีระยะ กลาง – ไกล มีความแรงของการสร้างความเสียหายสูง มีพลังป้องกันน้อย จึงเหมาะกับการเล่นในรูปแบบที่มีเสตปในการปล่อยสกิล – หลบหลีกแบบมีจังหวะ

Guide Dragonnest อาชีพ Gladiator คลาส 3 ของ Warrior – Sword master

แนวทางการเล่นของอาชีพ Gladiator เกม Dragonnest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Warrior (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Sword master)  รูปแบบการเล่นของสาย Warrior คือสายที่เน้นโจมตี มีสกิลรองรับการสู้ประชิดตัว เข้าหาเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว การโจมตีต่อเนื่องเป็นคอมโบได้ As a Warrior you will battle foes in fast-paced close-ranged melee combat. Quick and agile, you will rely on melee combos to

Guide Dragonnest อาชีพ Moonlord คลาส 3 ของ Warrior – Sword master

แนวทางการเล่นของอาชีพ Moonlord เกม Dragonnest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Warrior (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Sword master)  รูปแบบการเล่นของสาย Warrior คือสายที่เน้นโจมตี มีสกิลรองรับการสู้ประชิดตัว เข้าหาเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว การโจมตีต่อเนื่องเป็นคอมโบได้ As a Warrior you will battle foes in fast-paced close-ranged melee combat. Quick and agile, you will rely on melee combos to