TERA Classes – Archer

ARCHER

 

ถือว่าเป็นอาชีพที่ท้าทายในการเล่น เพราะต้องใช้ปฏิกิริยาการโต้ตอบที่ดี และมีการวางแผนกลยุทธในการเล่น

อาชีพนี้ถือว่ามีความสามารถรอบด้าน ตอบสนองได้ในทุกสถานการณ์

อาชีพนี้จะโจมตีได้ดีในระยะกลาง ถึง ไกล โจมตีได้แรง ใช้กับดักได้

อาชีพนี้จะสวมเกราะเบาเพื่อความคล่องตัว ไม่เหมาะจะสู้กับอาชีพแนวประชิดตัว เพราะฉะนั้นจะต้องอัพสกิลในด้านการหลบหนี หรือหลบหลีกไว้ด้วย ดังนั้น หลักในการเล่นที่อาชีพนี้ให้ดี คือรักษาระยะห่างกับศัตรูให้อยู่ในระยะที่เราได้เเปรียบนั่นเอง

 

Refer Link: http://tera-europe.com/world/classes/archer.html

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *