Tag Archives: panda

Google SEO – Algorithm update – Panda – Penguin

Google มีการอัพเดตอัลโกริทึ่มเป็นประจำ แต่ครั้งที่ใหญ่ๆและมีการตั้งชื่อให้การอัพเดตในช่วงนี้จะมีสองครั้ง คือ Panda Algorithm ในปี 2011 กับ Penguin update ในปี 2012 (เมษายน)