Tag Archives: priest

Guide Dragonnest อาชีพ Inquisitor คลาส 3 ของ Cleric – Priest

แนวทางการเล่นของอาชีพ Inquisitor เกม Dragonnest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Cleric (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Priest)  รูปแบบการเล่นของสาย Cleric คือสายที่มีพลังป้องกันสูง สามารถฮีลได้ จึงทำให้สามารถแตกเป็นทางเล่นในรูปแบบ Tanker/ Healer ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ในส่วนของ Priest จะเป็นสายที่มุ่งมาในทาง Heal โดยเฉพาะ จึงเป็นคลาสของผู้เล่นที่อยากเล่นแนว Support หรือช่วยปาร์ตี้ด้วยการฮีลเป็นจุดเด่น และเมื่อ Priest เปลี่ยนเป็น Class 3 จะมีทางเลือกในการเปลี่ยนสองทางคือ Saint หรือ Inquisitor โดย Saint จะเป็นของผู้เล่นที่อยากเล่นแนวที่เน้นเพื่อเป็น Healer

Guide Dragonnest อาชีพ Saint คลาส 3 ของ Cleric – Priest

แนวทางการเล่นของอาชีพ Saint เกม Dragonnest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Cleric (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Priest)  รูปแบบการเล่นของสาย Cleric คือสายที่มีพลังป้องกันสูง สามารถฮีลได้ จึงทำให้สามารถแตกเป็นทางเล่นในรูปแบบ Tanker/ Healer ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ในส่วนของ Priest จะเป็นสายที่มุ่งมาในทาง Heal โดยเฉพาะ จึงเป็นคลาสของผู้เล่นที่อยากเล่นแนว Support หรือช่วยปาร์ตี้ด้วยการฮีลเป็นจุดเด่น และเมื่อ Priest เปลี่ยนเป็น Class 3 จะมีทางเลือกในการเปลี่ยนสองทางคือ Saint หรือ Inquisitor โดย Saint จะเป็นของผู้เล่นที่อยากเล่นแนวที่เน้นเพื่อเป็น Healer